Biedrības statūti

 

Iesnieguma veidlapa, lai iestātos Latvijas Ergoterapeitu Asociācijā: Latvijas Ergoterapeitu Asociācija_biedra_iesniegums

Iesnieguma veidlapa, par Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas biedru naudas ikmēneša maksājuma apmēra samazināšanu sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu: Latvijas Ergoterapeitu Asociācija_biedra_maksas_samazināšana

 

STATŪTI

1.     Biedrības nosaukums

1.1.   Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ergoterapeitu Asociācija” (turpmāk - Biedrība). Biedrība ir brīvprātīga fizisku personu (ergoterapeitu, ergoterapeitu asistentu un ergoterapijas specialitātes studentu) apvienība, kas darbojas uz tās biedru pašiniciatīvas pamata un ir izveidota, lai veicinātu ergoterapijas attīstību Latvijā un popularizētu ergoterapijas izmantošanu tautas veselības veicināšanai, nostiprināšanai, saglabāšanai un atgūšanai.

1.2.   Biedrība ir izveidota SO „ Latvijas Ergoterapeitu Asociācija” pārveidošanas rezultātā un ir minētās sabiedriskās organizācijas saistību un tiesību pārņēmēja.

2.     Biedrības mērķi

2.1.   Biedrības darbības mērķi ir:

2.1.1.      rūpēties par tautas veselības veicināšanu, nostiprināšanu, saglabāšanu un atgūšanu;

2.1.2.      veicināt ergoterapijas profesijas attīstību Latvijā;

2.1.3.      veicināt savu biedru savstarpējo sadarbību;

2.1.4.      rūpēties par savu biedru profesionālo izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.1.5.      aizstāvēt savu biedru profesionālās intereses;

2.1.6.      pārstāvēt Latvijas ergoterapeitu profesionālās intereses dažādās organizācijās.

2.2.   Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1.      veicināt ergoterapeitu, ergoterapeitu asistentu un ergoterapijas specialitātes studentu apvienošanos profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas Ergoterapeitu Asociācija”;

2.2.2.      nodrošināt savu biedru profesionālo interešu aizstāvību;

2.2.3.      nodarboties ar aktuāliem ergoterapijas profesionālajiem un organizatoriskajiem jautājumiem;

2.2.4.      izstrādāt ieteikumus un projektus saistībā ar ergoterapiju, lai palielinātu ergoterapeitu devumu veselības aprūpē;

2.2.5.      veikt un veicināt ergoterapeitu kvalifikācijas celšanu;

2.2.6.      juridiski palīdzēt vērtēt rehabilitācijas profesionāļu profesionālo rīcību;

2.2.7.      organizēt goda un/vai šķīrējtiesu savu biedru goda un profesionālās lietās savstarpējo domstarpību un pārpratumu kārtošanai, kā arī, lai izskatītu ergoterapeitu ētikas un likumdošanas pārkāpumus;

2.2.8.      uz tiesas sēdi vai pēc citas kompetentas iestādes pieprasījuma dot novērtējumu par ar ergoterapiju saistītiem jautājumiem vai piedalīties šo jautājumu izvērtēšanā;

2.2.9.      organizēt periodisko ergoterapijas profesionālo izdevumu izdošanu Latvijā.

2.3.   Biedrība atbalsta un sadarbojas ar organizācijām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē Biedrības mērķu īstenošanu.

2.4.   Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:

2.4.1.      brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2.4.2.      izveidot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

2.4.3.      organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam;

2.4.4.      uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām;

2.4.5.      veikt citu publisku darbību.

3.     Biedrības darbības termiņš

3.1.   Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.     Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1.   Par Biedrības biedriem var būt ergoterapeiti, ergoterapeitu asistenti un ergoterapijas specialitātes studenti, kuri ieguvuši izglītību vai mācās pēc mācību programmas ergoterapijā, kas atbilst Pasaules Ergoterapeitu Federācijas Izglītības standartiem. Fiziska persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.

4.2.   Pretendentiem jāsamaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā mēneša laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3.   Valdes lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var pārsūdzēt biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulcē noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var pieteikt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada termiņa izbeigšanās.

4.4.   Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.5.   Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.5.1.      biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2.      biedrs nepilda biedru sapulces un Valdes lēmumus;

4.5.3.      biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4.      biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6.   Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7.   Izstājušos biedrus atpakaļ Biedrībā var uzņemt Valde pamatojoties uz viņu iesniegumu. Izslēgtos biedrus pēc Valdes priekšlikuma atpakaļ Biedrībā var uzņemt biedru sapulce ar ¾ klātesošo biedru balsu vairākumu.

4.8.   Biedrībā var būt goda biedri, fiziskas personas un juridiskas personas, kas devušas būtisku ieguldījumu „Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas” darbībā un ergoterapijas attīstībā Latvijā:

4.8.1.      priekšlikumus par goda biedriem izvirza Biedrības biedri, un tos izskata Biedrības Valde. Valde rakstveidā informē izvirzīto pretendentu un lūdz viņa piekrišanu kļūt par Biedrības goda biedru. Ja izvirzītais pretendents piekrīt priekšlikumam, tad Valde apstiprina uzņemšanu par goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.

4.8.2.      ja Biedrības goda biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, Valde ir tiesīga viņu izslēgt no Biedrības.

4.9.   Biedrībā var būt arī asociētie biedri, ar rehabilitācijas nozari saistītas iestādes un organizācijas, kā arī fiziskas personas. Lai kļūtu par asociēto biedru, pretendentiem Valdei jāiesniedz iesniegums, juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

4.9.1.      Pretendentiem jāsamaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā mēneša laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.9.2.      Valdes lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var pārsūdzēt biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulcē noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības asociēto biedru, un viņš var pieteikt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada termiņa izbeigšanās.

4.9.3.      Asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.9.4.      Asociēto biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.9.4.1.            asociētais biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.9.4.2.            asociētais biedrs nepilda biedru sapulces un Valdes lēmumus;

4.9.4.3.            asociētais biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.9.4.4.            asociētais biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9.5.      Jautājumu par Biedrības asociētā biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par asociētā biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam asociētajam biedram nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.9.6.      Izstājušos asociētos biedrus atpakaļ Biedrībā var uzņemt Valde pamatojoties uz viņu iesniegumu. Izslēgtos biedrus pēc Valdes priekšlikuma atpakaļ Biedrībā var uzņemt biedru sapulcē ar ¾ klātesošo biedru balsu vairākumu.

4.10.     Asociētajiem un goda biedriem nav balsstiesību Biedrības biedru sapulcē.

5.     Biedru tiesības un pienākumi

5.1.   Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1.      piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2.      saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.      piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4.      organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai veikšanai;

5.1.5.      piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba (interešu) grupu darbā;

5.1.6.      lūgt palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā;

5.1.7.      publicēt savus darbus Biedrības izdevumos;

5.1.8.      statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt Biedrības biedru sapulces vai Valdes ārkārtas sapulču sasaukšanu un izvirzīt jautājumus tās darba kārtībai;

5.1.9.      regulāri saņemt informāciju par Biedrības darbību.

5.2.   Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1.      ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus,

5.2.2.      regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3.      ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3.   Asociēto un goda biedru tiesības:

5.3.1.      regulāri saņemt informāciju par Biedrības darbību;

5.3.2.      piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.3.3.      piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba (interešu) grupu darbā;

5.3.4.      publicēties Biedrības izdevumos.

5.4.   Asociēto un goda biedru pienākumi:

5.4.1.      ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;

5.4.2.      ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.4.3.      regulāri maksāt pilnsapulcē noteikto biedra naudu.

5.5.   Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.     Biedrības struktūrvienības

6.1.   Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2.   Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulcē.

7.     Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1.   Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2.   Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3.   Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta divas reizes gadā- janvārī un jūnijā.

7.4.   Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5.   Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6.   Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7.   Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8.   Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.     Izpildinstitūcija

8.1.   Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) Valdes locekļiem.

8.2.   Biedrības Valdes locekļus apstiprina biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem. Ja Valdes sastāvs nomainās vairāk kā par 50%, tad Valdes darbībai paredz 3 mēnešu pārejas periodu.*

8.3.   Valdes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības prezidentu, kurš organizē Valdes darbu, un divus viceprezidentus.

8.4.   Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5.   Biedrības prezidents un viceprezidenti ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, bet pārējie četri Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar trim Valdes locekļiem.

8.6.   Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.7.   Valde:

8.7.1.      sagatavo statūtu izmaiņu grozījumu projektus;

8.7.2.      izstrādā un iesniedz izskatīšanai biedru sapulcē Biedrības darbības virzienus, programmu un to finansēšanas projektus;

8.7.3.      izstrādā nolikumus, līgumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības struktūrvienību darbību;

8.7.4.      rīkojas ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu biedru sapulces noteiktajās robežās, iegūst un atsavina šādu īpašumu;

8.7.5.      uzņem Biedrības biedrus;

8.7.6.      lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības;

8.7.7.      nosaka Valdes atalgoto darbinieku nomenklatūru un nosaka atalgojumu atbilstoši biedru sapulcē noteiktajam finanšu daudzumam;

8.7.8.      izpilda biedru sapulču lēmumus;

8.7.9.      sniedz biedru sapulcei ziņojumus par savu darbību;

8.7.10.  izlemj citus jautājumus, ko biedru sapulce pilnvarojusi veikt Valdei.

8.7.11.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu;

8.7.12.  Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcei, kuras lēmums ir galīgs;

8.7.13.  Valde var deleģēt pārstāvjus no biedru vidus Biedrības pārstāvniecībai dažādās citās sadarbības institūcijās.

8.8.   Biedrības prezidents:

8.8.1.      biedru sapulces un Valdes sēžu starplaikos pārstāv Biedrību citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs;

8.8.2.      organizē Valdes darbu;

8.8.3.      pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības tehnisko personālu;

8.8.4.      ir Biedrības finanšu un kredītu rīkotājs;

8.8.5.      pārstāv Biedrību organizācijās, uzņēmumos un iestādēs.

8.9.   Viceprezidenti:

8.9.1.      viens no viceprezidentiem aizstāj prezidentu viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Valdes lēmumu;

8.9.2.      pārstāv Biedrību organizācijās, uzņēmumos un iestādēs saskaņā ar Valdes lēmumu.

9.     Revidents

9.1.   Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

9.2.   Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

9.3.   Revidents:

9.3.1.      veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2.      dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3.      izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4.      sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4.   Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5.   Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.            Biedru nauda

10.1.   Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 18 eiro gadā.

10.2.   Ergoterapijas specialitātes studenti un biedri bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā maksā 50% no noteiktās biedru naudas. Lēmumu par samazinātu biedru naudas maksājumu pieņem Valde, pamatojoties uz personas iesniegumu.

10.3.   Citus biedru naudas samazinājumus izskata un lemj Valde, pamatojoties uz personas iesniegumu.

* Pārejas periodā iepriekšējais Valdes sastāvs darbojas kopīgi ar jauno Valdes sastāvu, saglabājot savus pienākumus un atbildību.

Biedru pilnvarotie pārstāvji: Konstantīns Bormašovs, Zane Liepiņa, Liene Saukuma

Statūtu grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2014.gada 22.martā.

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress