Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Latvijas Ergoterapeitu asociācijas stratēģija 2018-2022

Misija

Vietējā un starptautiskā mērogā atpazīstama profesionālā ergoterapeitu asociācija, kura aizstāv savu biedru intereses, veicina savstarpēju sadarbību, profesionālo attīstību un  rūpējas par sabiedrības veselības vecināšanas nostiprināšanu, saglabāšanu un atgūšanu.

Vīzija

Asociācijas biedri apzinās savu piederību ergoterapeitu saimei, nepārtraukti iesaistās profesionālajā un profesijas attīstībā, un ir neaizvietojami multidisciplinārā komandā, kā arī veselības un sociālajā aprūpē.

Vērtības

 • CIEŅA. Cienīt sevi, kolēģus un pacientus. Cieņa veicina holistisku pieeju, jo tās pamatā ir taisnīgums, vienlīdzība, pieklājība, uzticība un uzmanīga attieksme pret saviem un citu  uzskatiem.
 • ATBILDĪBA. Būt atbildīgam par savu rīcību un pret saviem pienākumiem. Katram pieņemtajam lēmumam profesionālajā darbībā ir ietekme uz pakalpojuma saņēmēju, terapeitu un citu tieši vai netieši iesaistītu personu, līdz ar to lēmumam ir jābalstās uz ticamiem un reāliem pieņēmumiem, ar mazāku riska rašanās iespējamību, kā rezultātā tiks veicināta efektīvāka mērķu sasniegšana.
 • SADARBĪBA. Katrs ir gatavs veidot sadarbību ar pakalpojumu saņēmēju, kolēģiem, institūcijām pašvaldībām u. c., uztverot sevi kā vienu daļu no komandas, godīgi izpildot savu darbu un izprotot, pie kā un kādos gadījumos vērsties pēc palīdzības.
 • MĒRĶTIECĪBA. Formulēt pārdomātus, konkrētus, izmērāmus, sasniedzamus, nozīmīgus un noteiktā laikā paveicamos mērķus. Plānot un tiekties sasniegt izvirzītos mērķus, izmantojot pieejamus resursus un ticamas metodes.
 • MŪŽIZGLĪTĪBA. Sekot līdzi novitātēm, mainīgām vajadzībām un iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm, vajadzībām, un darba tirgus prasībām.

Prioritātes 2018-2022

 • Uzturēt un pilnveidot nepārtrauktu asociācijas darbību.
 • Mazināt cilvēkresursu trūkumu ergoterapijā.
 • Pārstāvēt ergoterapeitu intereses lokālā un starptautiskā mērogā.
 • Uzturēt un veicināt biedru profesionālo attīstību, radīt iespējas konkurētspējas paaugstināšanai.

Uzdevumi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm

 • Uzturēt un pilnveidot nepārtrauktu asociācijas darbību.
  1. Uzturēt valdes darbības procesu, izstrādāt darba aprakstus un laika grafiku.
  2. Izstrādāt LEA interešu apakšgrupu nolikumu.
  3. Piesaistīt ārējo finansējumu asociācijas darbības uzlabšanai. Veidot sadarbību ar uzņēmumiem vai citiem iespējamiem atbalstītājiem.
  4. Palielināt biedru iesaisti asociācijas darbībā.
  5. Uzlabot asociācijas iekšējo komunikāciju, lai nodrošināt savlaicīgu informācijas apriti biedriem.
 • Mazināt cilvēkresursu trūkumu ergoterapijā.
  1. Sadarboties ar ergoterapijas studiju programmu. Veicināt budžeta vietu skaita saglabāšanu. Veicināt studentu piesaistīšanu maksas studiju vietās.
  2. Veicināt studentu agrīnu iesaistīšanos asociācijas studentu apakšgrupā.
  3. Palielināt sertificēto ergoterapeitu īpatsvaru, radīt atbalstu terapeitiem, kuri vēlas atgriezties profesijā.
  4. Identificēt un mazināt cēloņus, kāpēc ergoterapeiti nestrādā profesijā.
 • Pārstāvēt ergoterapeitu intereses lokālā un starptautiskā mērogā.
  1. Pārstāvēt Latvijas ergoterapeitu intereses starptautiskā mērogā –  Council of Occupational Therapists for European Countries (COTEC), World Federation of Occupational Therapists (WFOT) u.c.
  2. Pārstāvēt ergoterapeitu intereses vietējā mērogā – Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienībā, Veselības ministrijā, Labklājības ministrijā, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā u.c.
  3. Aktualizēt un pilnveidot ergoterapijā izmantojamās manipulācijas.
  4. Iesaistīties projektu izstrādē, kuri saistīti ar nodarbes atsavināšanu, veselības veicināšanu, uzturēšanu vai uzlabošanu vietējā un starptautiskā līmenī.
  5. Uzlabot  ārējo komunikāciju.
 • Uzturēt un veicināt biedru profesionālo attīstību, radīt iespējas konkurētspējas paaugstināšanai.
  1. Aktualizēt un pilnveidot profesijas standartu.
  2. Nodrošināt mūžizglītības iespējas profesijā – obligātās tālākizglītības programmas izveide.
  3. Iesaistīties profesionālās maģistra studiju programmas ergoterapeitiem izveidē.