Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Juridiskie resursi

Ārstniecības likums

Epidemioloģiskās drošības likums

Ergoterapeita profesijas standarts

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 555)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr.317)

Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu
(Ministru kabineta noteikumi Nr.268)
Sadaļa ergoterapeits (T 02) un ergoterapeita asistents (T 07)

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
(Ministru kabineta noteikumi Nr.60)

Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 265)

Zāļu valsts aģentūra, Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze
(Ergoterapijas tehnoloģijas)

Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Fizisko personu datu apstrādes likums

Biedrību un nodibinājumu likums